Cyklus Fakta a mýty - Duše v proměnách času

Vytvořeno dne: 28.srp. 2018

Zajímá Vás nejen téma jógy, ale rádi přemýšlíte např. nad tím, co je duše? Co je intuice?

Nabízíme pohledy nejen různých náboženských tradic, ale i neotřelé pohledy z oblasti psychologie či myšlení.

Kdy: každé PONDĚLÍ 18:00 – 19:30 hod.

Výjimka – přednáška RNDr. Emila Páleše začíná již v 16:15 – 19:30 hod.


Trvání cyklu: 8. 10. 2018 - 11. 2. 2019

Kde: Studio Annámalai, Jungmannova 9 (pasáž divadla Kalich, 2. patro), Praha 1

Přednášet vám budou v cyklu Duše:

PhDr. Lenka Adamová, představitelka jungiánsky orientované psychologické astrologie, navazující na školu Rudolfa Starého,

Josef Blaha, judaista,

Tomáš Boněk, kněz Obce křesťanů, jednatel představenstva Anthroposofické společnosti v České republice,

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D., Katolická teologická fakulta UK, Katedra fundamentální a dogmatické teologie, řeholní sestra z pražské komunity Karmel Edith Steinové,

Ing. Ondřej Havlíček, Ph.D., výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví, odd. aplikované neurovědy a zobrazení mozku,

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky UK, antická filosofie, etika,

PhDr. Zuzana Ondomišiová, z Filosofické fakulty OU, ředitelka Potala, o.p.s, kultura a myšlení Indie a Tibetu,

Ing. Lubomír Ondračka, pedagog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, indolog,

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Orientální ústav Akademie věd ČR, islám, súfismus, středověké islámské myšlení a lidová religiozita,

RNDr. Emil Páleš, CSc., slovenský vědec, filosof a představitel sofiologie, charakterizuje svou práci jako sofiologii, což je úsilí o syntézu různých pramenů poznání (zjevení, rozumu a smyslové zkušenosti). Přemosťuje vědu a náboženské tradice, hledá zlatá zrna pravdy ve staré moudrosti,

Mgr. Spalová Barbora, Ph.D., Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd UK, Antropologie náboženství a spiritualit,

Mgr. Aleš Weiss, judaista, člen redakční rady Dingir,

Zemánek Jiří, PhDr., historik umění, kulturní aktivista a publicista. Založil spolek PILGRIM – Potulná univerzita přírody a českou sekci Budapešťského klubu. Zajímá ho propojování umění s ekologií a spiritualitou, role kosmologie v současné transformaci a otázka evoluce kultury.

 

V přednáškách nahlédneme do duše v proměnách času a různých náboženských tradic např. hinduismu, tibetského buddhismu, islámu, judaismu či křesťanských tradic. Zajímavé bude pojetí z pohledu psychologie či nejnovějších poznatků neurověd. Rádi bychom zkusili nabídnout pohled na duši v proměnách času i prostoru - do dnešních dní i s fakty a mýty, které v různých oblastech kolují.

 

Objednejte si cyklus přednášek s bonusem poslechu záznamů na našich webových stránkách, skvělá nabídka pro mimopražské zájemce.

Kurz je určen všem upřímně hledajícím z řad široké veřejnosti či studentů ČAJ.

Cyklus se otvírá při min. počtu 10 účastníků.

Přednášky nekorespondují s tématy přednášenými v rámci trenérské školy jógy ČAJ.


Termíny (ČAJ si vyhrazuje právo změny), témata a přednášející:


08. 10. Sfinga, Tyfón a já - Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
15. 10. Osvobozující poznání - gnose a džňána ve světle psychologie - RNDr. Emil Páleš, CSc.
22. 10. Duše z pohledu jungovské psychologie - PhDr. Adamová Lenka
05. 11. Duše v judaismu napříč staletími - Mgr. Weiss Aleš
12. 11. Intuice a duše z pohledu kognitivních věd - Mgr. Ondřej Havlíček, Ph.D.
19. 11. Indická pojetí duše - Ing. Lubomír Ondračka
26. 11. Indická pojetí duše - Ing. Lubomír Ondračka
03. 12. Duše, duch a duchové v tibetské tradici - PhDr. Zuzana Ondomišiová
10. 12. Duše (a tělo) v antropologických výzkumech křesťanských světů - Mgr. Spalová Barbora, Ph.D.
07. 01. Vnímání duše v islámu - PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
14. 01. Bardo thödol - tibetská kniha mrtvých a kontinuum mysli v koloběhu sansáry - PhDr. Zuzana Ondromišiová
21. 01. Sv. Terezie od Ježíše a sv. Jan od Kříže - ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
28. 01. Duše v židovské mystice - kabala - Josef Blaha
04. 02. Lidská duše z pohledu antroposofie - Tomáš Boněk
11. 02. Křičet k větrům, šeptat k řekám a jelenům/ cesty zpět do okouzleného světa - Zemánek Jiří, PhDr.

 

Duše československé sklo

Zimní semestr obsahuje 16 přednášek.

Platba cyklu (+ poslech záznamů on-line) pro nečleny 3.500 Kč

Zvýhodněná cena pro členy ČAJ (+ poslech záznamů on-line) 3.300 Kč

Cena za jednotlivé vstupy 250 Kč*

(*) výjimka přednáška RNDr. Páleše – vstup 450 Kč


Úhrada celého kurzovného do 27. 9. 2018

Přihlašování výhradně emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě zájmu o členství v ČAJ naleznete podrobnější informace na webových stránkách České akademie jógy v sekci O nás.

 

ANOTACE

PhDr. Lenka Adamová - Duše z pohledu jungovské psychologie

C. G. Jung o pojetí člověka. Psychické funkce, archetypy. Rozlišení duše a psýché. Cesta individuace, integrace, celostnosti (das Selbst). “Práce s duší” Někteří spolupracovníci – např. E. Aeppli , J. Hillman.

 

Josef Blaha – Duše z pohledu kabaly

Židovská mystika – kabala je často značně mlhavý pojem, a často i zavádějící. Dílo Schillera Kabbale und Liebe bylo do češtiny přeloženo jako Úklady a láska. Samotné slovo kabala je odvozena od hebrejského slova לקבל (le’kabel) znamenající přijmout, uvítat. V této přednášce se zaměřím na chápání duše v kabale od rané kabaly ve Španělsku ve dvanáctém století do doby vyhnání Židů ze Španělska v roce 1492. Toto bude první část přednášky – ve druhé části se zaměřím na osobnost největšího židovského mystika všech dob, rabína Izáka Lurii (1534 – 1572) který dal základ moderní mystice a také na falešného mesiáše, Šabtaje Cviho (1626 – 1676) , a závěr přednášky bude věnována pojetí duše v chasidismu, zvláště u rabína Nachmana z Braclavi (1772 - 1810) . Pojem duše v kabale není rozhodně jednoduchý – a je dost odlišný od židovské filosofie. Lidská duše zde má několik stupňů a jde o to, aby duše člověka došla k návratu k Bohu. Slovo návrat se řekne hebrejsky תשובה (tešu’va ) a toto slovo znamená také pokání. Samotný závěr přednášky bude věnován poslednímu židovskému mystiku rabínu Abrahámu Izákovi Kookovi ( 1865 – 1935) , jehož dílo אורות הקדש (or’ot ha ko‘deš) je jedno z posledních děl židovských mystiků až do naší doby.

 

Tomáš Boněk – Lidská duše z pohledu anthroposofie

Devatenácté století bylo nesporně stoletím vědecko-technického pokroku a koloniální globalizace. Zároveň to ale bylo století ztráty tradičních hodnot a skupinové spirituality. Intuitivní poznání, které po tisíciletí utvářelo sebepochopení člověka, začalo vyhasínat. Devatenácté století bylo stoletím ztráty duše. Do této situace vstoupilo v poslední třetině devatenáctého století teosofické hnutí, snažící se o všelidskou spirituální obnovu. Od počátku nešlo jen syntézu starých nauk, ale především o samostatné duchovní bádání. Na teosofii navazující zakladatel anthroposofie Rudolf Steiner popsal v první čtvrtině dvacátého století ucelený obraz člověka jako bytosti, která se skládá z těla, duše a ducha. Jeho propracovaná nauka o člověku se ukázala být velmi plodnou a inspirující v mnoha oblastech života.(např. v pedagogice či lékařství). Přednáška představí duši člověka z pohledu tohoto západního spirituálního proudu.

 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. – Sv. Terezie od Ježíše a sv. Jan od Kříže

Přednáška přiblíží, jak s výrazem duše zachází dva nejvýraznější karmelitánští mystici ve svých popisech cesty duchovního zrání.

 

Ing. Ondřej Havlíček, Ph.D. – Intuice a duše z pohledu kognitivních věd

Intuice a duše se často berou jako něco nevysvětlitelného a záhadného, co zcela uniká možnostem lidského pochopení a zkoumání. Intuici si navíc někdy představujeme jako neomylný zdroj poznání, kterému se "pouze" musíme naučit naslouchat. Těmito pojmy se tradičně zaobírala filosofie, ale minimálně 70 let se jimi zaobírá i experimentální věda. Zkoumá se např. vztah mysli a mozku, odkud se intuice bere, v jakých situacích jí můžeme důvěřovat a kdy nás může naopak uvést v omyl. V přednášce si pohled současné filosofie mysli a kognitivních věd ve stručnosti představíme.

 

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. – Sfinga, Tyfón a já

Na základě několika antických textů (hádanka, kterou dala Sfinga Oidipovi; Platónův dialog Faidros a Alkibiadés první) se pokusím ukázat různé významy otázek „Kdo jsem?“. Prvním smyslem je antropologické tázání po výměru člověka. Za druhé se pak lze tázat po praktické identitě dané osoby. A konečně, za třetí, se tak lze tázat po „já“, které je v jistém smyslu základem jakékoli další osobní identity (mysl, duše …). Platónův Alkibiadés první se pak výslovně zabývá praktickou identitou a tímto „hlubším já“. Rád bych se věnoval souvislosti praktické identity a tohoto „já“ v Platónově dialogu Alkibiadés. Tím se také ukáže posun ve významu chápání duše oproti starším antickým autorům. Texty ke studiu: Sofoklés, Oidipus král, Platón, Faidros, Alkibiadés

 

PhDr. Zuzana Ondomišiová
Duše, duch a duchové v tibetské tradici

Jak Tibeťané vnímají (nejen) lidskou bytost, kde mají své srdce, mysl a své "já". Jaké entity se pohybují v krajině Tibetské náhorní plošiny, kde se hmota a duch volně prostupují? Budeme hledat, jak se místní obyvatelé, buddhisti i bönisti, naučili sdílet s nimi životní prostor.

Bardo thödol - tibetská kniha mrtvých a kontinuum mysli v koloběhu sansáry
Co se děje s vědomím v eónech věků? Duchovní zrání jedince pod vlivem zákona o činech a jejich důsledcích. Čím nás vede a co nás učí Tibetská kniha mrtvých? Provázení umírajících - dobré rady na cestu do nového zrození.

 

Ing. Lubomír Ondračka – Indická pojetí duše – dvě přednášky

V indickém náboženském prostředí vzniklo za dlouhá staletí nepřeberné množství rozličných pojetí duše. Každá náboženská tradice a filosofická škola měla vlastní osobitou představu o tom, co to je duše, jak funguje a jak může dosáhnout konečného vysvobození. Ve dvou přednáškách věnovaných tomuto tématu si postupně představíme nejvýznamnější indické koncepty duše: od jejího popření (buddhismus a materialismus), přes vyhraněné představy o existenci individuální duše (džinismus, sánkhja-jóga, njája-vaišéšika, šaivasiddhánta) po různé monistické představy (advaita-védánta, višnuistické védántové školy, nedualistický šivaismus). Uvidíme, že právě téma duše skvěle ilustruje ohromnou pestrost indického náboženského myšlení.

 

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. – Vnímání duše v islámu

Přednáška představuje vnímání duše (nafs) v islámu, což v tomto náboženství úzce souvisí - a mnohdy se dokonce prolíná či alternuje - s vnímáním ducha (rúh). Výklad se odráží od východisek v Koránu a Tradici a mimo jiné nabídne rovněž stručnou exkurzi na pole muslimské eschatologie, kde otázky, co se děje s duší mezi okamžikem smrti a Dnem zmrtvýchvstání podnítily mnohé spekulace, jež se následně odrazili v pestré paletě islámské lidové religiozity.

 

RNDr. Emil Páleš – Osvobozující poznání - gnose a džňána ve světle psychologie

Současná psychologie a neurověda objevují mnohé, co bylo jiným způsobem obsaženo již ve starověké zkušenosti mystiků západu i východu. Gnostikové mluví o sedmi archontech, jež nás uvěznili do cyklů utrpení a o osvobozujícím poznání, podobným jazykem jako buddhisté. Z hlediska psychologie jsou to emoční vzorce, které nás osudově vážou. Sedm základních emocí lze proměnit na vyšší nebo nižší emoce. Onou proměňujíci ingrediencí je kognitivní složka - volba hodnotové perspektivy, kterou si osvojíme o životním poledni kolem třicítky. Od ní závisí, zda ke konci života směřujeme k vnitřní svobodě a integritě, anebo k rozpadu osobnosti a zoufalství.

 

Mgr. Spalová Barbora, Ph.D. - Duše (a tělo) v antropologických výzkumech křesťanských světů

Jako antropoložka křesťanství se výzkumně pohybuji v různých současných křesťanských prostředích střední Evropy (aktuálně monasticismus benediktinské tradice, dříve charismatické evangelikální sbory, tajná církev, lefebvristická společenství, různorodá katolická společenství, nové monastické komunity atd.). Přesto, že křesťanství se stereotypně spojuje spíše s duálním až dualistickým pohledem na člověka jako na spojení duše a těla, kde tělo stahuje k hříšnosti a duše touží po Bohu, má křesťanství i silný antidualistický náboj, který v mnoha současných křesťanských společenstvích silně rezonuje. Cílem mé přednášky je vás do takových světů zavést.

 

Mgr. Aleš Weiss - Duše v judaismu napříč staletími

Rabínský judaismus je od svých počátků před dvěma tisíci lety až dodnes charakteristický tvůrčím propojováním idejí z tradic hebrejské Bible s těmi, které do něj pronikají z nežidovského prostředí. Mezi plody tohoto procesu patří i jeho pojetí duše, které přednáška představí prostřednictvím tří sond do různých ideových proudů rabínského judaismu. První se zaměří na reakci klasického rabínského judaismu sklonku starověku na dichotomii těla a duše pozdně antického myšlení, druhá na duši ve středověké židovské filosofii ovlivněné arabským aristotelismem a novoplatonismem, a poslední na duši ve středověké a raně moderní kabale.

 

PhDr. Jiří Zemánek - Křičet k větrům, šeptat k řekám a jelenům/cesty zpět do okouzleného světa

     Pěstování poutnictví a poezie, rozvíjení imaginace jsou jednoduché způsoby, jak se můžeme dnes otevírat hlubšímu spojení s přírodou a jak můžeme znovu začít vstupovat do okouzleného modu vnímání a prožívání okolní živé země, živého kosmu. Lidská duše není ničím nezávislým, ale je vždy spojena s anima mundi (duší světa). Jedno implikuje druhé. Chceme-li léčit svou vlastní duši, musíme se začít vnímat jako součást duše světa, na níž jsem zapomněli. Což mimo jiné také znamená začít léčit náš velmi poničený, zraněný svět.

     S odkazem na amerického filosofa Davida Abrama, jungiánského psychologa Jamese Hillmana a některé básníky a domorodé kultury si připomeneme, jak se dnes znovu můžeme učit se světem ladit, respektive jak mu naslouchat, „jak mluvit ke světu“ spíše než „o světě“. Připomeneme si tvorbu některých básníků a umělců – K. H. Mácha, C. D. Friedrich, H. D. Thoreau, John Muire, Robinson, Jeffers, R. M. Rilke – i to, jakou roli v tomto našem znovuokouzlení živou zemí mohou hrát stromy.

0
0
0
s2sdefault
Aktuálně

Přednáškový cyklus Fakta a mýty – Smrt jako rádce a ukazatel ryzích pravd?


Můžete navštěvovat i jen vybrané přednášky. Prosíme o nahlášení předem, pokud jdete poprvé.


Podrobnosti a přihlášky zde

Jarní víkendový seminář Pránájáma


s Mílou Sávitrí Mrnuštíkovou se koná 13.-14.4.2019 v našem studiu.


Přihlášky a podrobnosti zde

Jednodenní seminář Zdravá chodidla


s Mgr. Zuzanou Štičkovou se koná 22. 6. 2019 v našem studiu.


Přihlášky a podrobnosti zde